netstat مخفف network statistics یک ابزار برای بررسی اتصالات شبکه و آمار گیری برای شبکه است .


برای مشاهده تمام لیست پورت ها میتوان از دستور زیر استفاده کرد :

کد:
# netstat -a
برای مشاهده تمام لیست پورت های tcp از دستور زیر استفاده میشود :

کد:
# netstat -at
برای مشاهده تمام لیست پورت های udp از دستور زیر استفاده میشود :

کد:
# netstat -au
لیست تمامی پورت های فعال را میتوان با اپشن -l به شکل زیر مشاهده کرد :

کد:
# netstat -l
برای مشاهده لیست تمامی پورت های فعال tcp از دستور زیر استفاده میشود :

کد:
# netstat -lt
برای مشاهده لیست تمامی پورت های فعال udp از دستور زیر استفاده میشود :

کد:
# netstat -lu
برای مشاهده لیست تمامی پورت های فعال unix از دستور زیر استفاده میشود :

کد:
# netstat -lx
به صورت پیش فرض آمار براساس پروتکل های TCP و UDP و ICMP و IP نمایش داده می شود.

کد:
# netstat -s
اگر بخواهیم برای نمایش آمار محدودیت ایجاد کنیم برای مثال بخواهیم از پروتکل TCP برای نمایش آمار استفاده کنیم از دستور زیر استفاده میتوان کرد:

کد:
# netstat -st
اگر بخواهیم برای نمایش آمار محدودیت ایجاد کنیم برای مثال بخواهیم از پروتکل UDP برای نمایش آمار استفاده کنیم از دستور زیر استفاده میتوان کرد:

کد:
# netstat -su
برای نمایش PID سرویس ها میتوان از دستور زیر استفاده کرد :

کد:
# netstat -tp
تمام