آیا شما نیز منتظر عرضه کنسول پلیاستیشن 5 به بازار هستید؟ اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت است؛ در اینصورت اعلام زمان عرضه و قیمتگذاری کنسولهای نسل آینده سونی احتمالا خبر خوشحالکنندهای قلمداد خواهد شد. بر این اساس انتظار میرود که کنسول مذکور طی روز 12 نوامبر (22 آبانماه) در کشورهای ایالاتمتحده، ژاپن، کانادا، مکزیک، استرالیا، نیوزلند و کرهجنوبی عرضه شود. همچنین پلیاستیشن 5 از روز 19 نوامبر (29 آبانماه) در بازارهای سایر مناطق جهان به جز چین نیز قابل دسترس خواهد بود. در خصوص چین نیز سونی اعلام کرده که زمان عرضه PS5 در این کشور کماکان در دست بررسی بوده و در تاریخ دیگری اعلام خواهد شد.


از جنبه قیمتگذاری نیز بهنظر میرسد که پلیاستیشن 5 در مقایسه با کنسول نسل پیشین گرانتر خواهد بود. بر اساس قیمتگذاری اعلام شده توسط سونی، نسخهای از PS5 با قابلیت دریافت دیسک 500 دلار قیمتگذاری خواهد شد. اما چنانچه دانلود کلیه بازیهای موردنظر بهصورت دیجیتالی از نظر شما اهمیتی ندارد؛ در اینصورت قادر به خریداری نسخه Digital Edition پلیاستیشن 5 با قیمتگذاری 400 دلاری خواهید بود. بدینترتیب شما میتوانید در هزینههای خود 100 دلار صرفهجویی نمایید.

به منظور ارائه چشماندازی بهتر از پلیاستیشن 5 میتوان گفت که قیمتگذاری 500 دلاری PS5 تقریبا مشابه با ایکسباکس سری ایکس شرکت مایکروسافت است. اگرچه در این میان تفاوت اصلی این است که مشتریان ایکسباکس میتوانند کنسول خود را در قالب یک طرح اقساطی خریداری نمایند. با اینحال ایکسباکس سری S با برچسب قیمتی 300 دلاری خود کماکان در مقایسه با نسخه دیجیتالی پلیاستیشن 5 به میزان قابلتوجهی ارزانتر خواهد بود؛ اگرچه تجربه کاربری ارائه شده توسط این 2 کنسول مشابه یکدیگر نخواهد بود.